Retten til aktindsigt

Reglerne om aktindsigt i egen sag findes i Forvaltningsloven s kapitel 4 (§ 9 - § 18). Hovedreglen findes i lovens § 9, stk. 1, hvor det er anført: ”Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.”

Retten til aktindsigt i egen sag omfatter som hovedregel: 1) alle dokumenter, der vedrører sagen, og 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende sagens dokumenter.

Undtagelser:

Undtagelserne fra retten til aktindsigt i egen sag findes i forvaltningslovens § 12 - § 15 b. Vedrørende undtagelse af dokumenter står der i § 12, stk. 1:

• retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter,

• som interne arbejdsdokumenter anses dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående.

Dokumenter mister deres interne karakter, hvis de ”afgives til udenforstående”, medmindre afgivelsen sker af retlige grunde, til forskningsmæssig brug eller af andre lignende grunde, jf. § 12, stk. 2.

 

I forvaltningslovens § 13 er det bestemt, at retten til aktindsigt - uanset § 12 - omfatter interne arbejdsdokumenter, som foreligger i endelig form, når:

• dokumenterne alene gengiver indholdet af myndighedens endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse,

• dokumenterne alene indeholder en gengivelse af oplysninger, som myndigheden har haft pligt til at notere efter lov om offentlighed i forvaltningen, eller

• dokumenterne er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet af en myndighed for at tilvejebringe bevismæssig eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder.